• BIZ hakda

Erik guzusy ABŞ-da 2019-njy ýylda hasaba alnan zawodyň markasydyr. Zawodymyz esasan ýumşak oýunjaklary we ýumşak bilen baglanyşykly önümleri 30 ýyldan gowrak wagt bäri dizaýn edýär, öndürýär we satýar., şonuň üçin ýumşak önümleri dizaýn etmekde we öndürmekde örän çuňňur marka taryhymyz we tejribämiz bar.Biziň markamyz, ähli ýaşlarda halaýan täzeçillik, ýakymly, üýtgeşik ýumşak oýunjak we beýleki ýumşak önümler döretmegi maksat edinýäresasanam çagalar.Azon web sahypasynda ilkinji gezek satanymyzda önümler uly üstünlik gazanýar, Şonuň üçin indiki ýyllarda öz markamyzy Hytaýda, Europeewropada we beýleki ýurtlarda hasaba alýarys, önümimiz Hytaýyň iş web sahypasynda-da meşhurdyr..Önümlerimiz özboluşly dizaýny, ýokary hilli material saýlamagy we önümiň hili bilen dünýäniň dürli künjeginde adamlar tarapyndan makullanýar, satuw mukdarymyz we ýokary öwgülerimiz bar.“Erik guzy” markamyz bäbekler we çagalar üçin ýokary buýsanç bilen dünýä inýär.Müşderilerimiz, satyjylarymyz we paýlaýjylarymyz üçin her aý täze erik guzy oýunjaklaryny çykararys.Şeýle hem, “Jenap sag” ýumşak oýunjaklarymyzy Markamyzda tapyp bilersiňiz, sebäbi her ýyl täze dizaýnlarymyz köp.Bu dizaýnlar täze, owadan we üýtgeşik bolup, millionda birdir. Mundan başga-da, ýumşak oýnawaçlarymyz kiçi, kiçi, orta, uly we ş.m. ýaly dürli ululykda bar.Kolleksiýa hökmünde, öýde çagalar otagyny bezemek ýa-da ajaýyp sowgat hökmünde bolsun, çagalaryň doglan gününde, Ro Christmasdestwo we beýleki baýramçylyklarynda ibermek iň gowy saýlawdyr.Erik guzy oýunjaklaryny alyňçagaňyza ýatdan çykmajak çagalyk bermek.Doldurylan oýnawaç indi diňe oýunjak bolman, çaganyň dosty ýa-da hyzmatdaşy bolsun, çagaňyza gündelik ýoldaşlyk we rahatlyk beriň we bagtly we ýumşak ýatlamalary dörediň.